Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”

I. Administrator danych osobowych:

EBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051806, NIP 5220100628, REGON 008421273, adres: ul. Bronisława Czecha 59, 04-555 Warszawa, e-mail: office@ebs.pl, telefon: +48 22 518 84 00, zwana dalej: „Administratorem”
Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych mogą być wyjaśniane z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: Andrzej Marek Kisiel (e-mail: andrzej2@mazury.com.pl, tel. +48 603 033 050).

II. Twoje prawa:

Masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, telefon: +48 606 950 000, www.uodo.gov.pl).

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

1) umożliwienie Tobie korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu Administratora; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2) realizacja zawartej z Tobą umowy, a także kontakt z Tobą, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przesłaną przez Ciebie wiadomość, pozostawioną przez Ciebie prośbę o kontakt, w tym w celu nawiązania współpracy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności sprawozdawczych, księgowych i archiwizacyjnych; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
4) prowadzenie marketingu bezpośredniego Administratora lub podmiotów z Administratorem powiązanych, w zakresie i formach, na jakie wyraziłeś zgodę (np. newsletter dotyczący produktów Administratora) – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest możliwość rzeczywistego korzystania z odrębnie udzielonych przez Ciebie zgód na marketing bezpośredni; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
5) profilowanie w celu oferowania Tobie przez Administratora spersonalizowanej oferty – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie większej skuteczności handlowej portalu i posiadanie możliwości oferowania produktów i usług w większym stopniu dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
6) obsługa licznika odwiedzin portalu i cele statystyczne, w szczególności analizowanie sposobu korzystania z portalu – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie możliwości efektywnego rozwoju portalu oraz ulepszania jego funkcjonalności, stabilności oraz szybkości działania; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
7) dochodzenie roszczeń przez Administratora i obrona Administratora przed roszczeniami. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, lecz ich nieprzekazanie uniemożliwi nam realizację celów wskazanych powyżej. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, księgowe, techniczne, informatyczne lub programistyczne. W szczególności dotyczy to podmiotów, z których serwerów korzystamy, które świadczą nam usługi związane z newsletterem oraz dostawców narzędzi służących do obsługi i analityki portalu.

V. Okres przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na realizację celów wskazanych w pkt III powyżej przy uwzględnieniu zasady maksymalnego możliwego ograniczania zakresu przetwarzanych danych.